Avtallsvillkor

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp i e-handeln hos Bubo förlag AB, organisationsnummer 559150-1597.

Postadress: Bubo förlag AB, Faluvägen 36, 793 41 Insjön
E-postadress: ebutik@hannablixt.com

Allmänt

I Bubo förlag AB:s e-handel säljs böcker via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige.

Genom att slutföra en beställning på www.hannablixt.com (”Webbplatsen”) accepterar Kund Avtalsvillkoren.

Bubo förlag AB reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på Webbplatsen.

Priser och avgifter

Gällande produktpris, inklusive moms, framgår vid beställningstillfället på Webbplatsen. Bubo förlag AB förbehåller sig rätten att ändra produktpriser på Webbplatsen utan föregående avisering.

Fraktavgifter

Fraktavgifter anges på Webbplatsen vid beställning.

Beställning

Beställning görs via Webbplatsen.

Bindande avtal uppkommer först när Bubo förlag AB per e-post bekräftat beställningen. Bubo förlag AB reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt.

Kund har rätt att, före Bubo förlag ABs expediering av ordern, per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med expediering menas att Kund erhållit e-post eller SMS om att ordern är skickad eller finns för avhämtning, alternativt om Kund fått en del av sin beställning.

Meddelanden från Bubo förlag AB sänds normalt till den e-postadress som Kund angivit vid beställning. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga kontaktuppgifter anges vid köpet.

Betalning

Betalning kan ske med VISA- och MasterCard.

Kortbetalning
Vid betalning med kort ska Kund uppge kortnummer, kortets sista giltighetsdatum och CVR-nummer. Korthantering sker krypterat (SSL) genom DIBS som är PCI-certifierade.

Kund är skyldig att se till att det finns medel på kortet fram till dess att Bubo förlag AB dragit köpesumman för beställningen. Skulle täckning saknas eller betalning av annan anledning inte gå igenom har Bubo förlag AB rätt att annullera beställningen eller att fakturera beloppet.

Leverans

Leverans sker med paket eller varubrev via PostNord.

Vid kända leveransförseningar underrättas kunden per e-post eller sms.

Om leveransen delas på fler försändelser än Kund valt debiteras Kund ingen ytterligare fraktavgift.

Bubo förlag AB ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Kund ansvarar för varorna vid retur till Bubo förlag AB.

Om Kund inte hämtar ut en försändelse inom utsatt tid, eller om försändelsen går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, tar Bubo förlag AB ut en avgift om för närvarande 149 kronor som ersättning för frakt och omkostnader.

Ångerrätt

Kund har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar (”Ångerfrist”) från det datum varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela Bubo förlag AB detta inom Ångerfristen. Kontakt ska ske via  e-post: ebutik@hannablixt.com
Konsumentverkets standardformulär finns tillgänglig på, http://www.konsumentverket.se.

Kund ska återsända varan till Bubo förlag AB utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kund meddelat Bubo förlag AB om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar/lämnar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Vid utnyttjandet av ångerrätten står Kund för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav.

Om Kund utnyttjar ångerrätt ska Bubo förlag AB utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Bubo förlag AB underrättades om Kunds beslut att frånträda avtalet återbetala Kunds kostnader för beställningen, innefattande leveranskostnader från Bubo förlag AB till Kund.  Bubo förlag AB förbehåller sig dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från Kund eller Kund tillsänt Bubo förlag AB ett bevis på att varan återsänts.

Ångerrätten gäller inte:


Reklamation

Om Kund erhållit en felaktig eller skadad produkt vid beställning via Webbplatsen eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera detta ebutik@hannablixt.com

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Bubo förlag AB följer Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer för reklamationer, se www.arn.se, och svensk lag vid en eventuell tvist. Läs mer på mer på www.konkurrensverket.se.

Retur vid reklamation ska ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Bubo förlag AB. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på Bubo förlag AB bekostnad förutsatt att Kund följer Bubo förlag AB instruktioner. Retur vid reklamation får inte ske mot postförskott eller efterkrav. Retur vid reklamation kan inte ske i Bubo förlag ABs butiker.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att:

  • kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt
  • eller behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag
  • eller häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

Ansvar

Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och tvingande konsumentlagstiftning har Bubo förlag AB inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar varken för direkt eller indirekt skada.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgifter är uppgifter och information som innehåller uppgifter om fysiska personers identitet eller som kan härledas till en fysisk person.

Bubo förlag AB samlar in, lagrar behandlar i övrigt personuppgifter, såsom namn- och adressuppgifter samt andra uppgifter som är nödvändiga för att Bubo förlag AB ska kunna tillhandahålla produkterna och i övrigt kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kund.

Personuppgifter såsom Kundernas konsumtionsmönster, användning av hemsidan samt IP-uppgifter behandlas också för erbjudanden och marknadsföring av generell och riktad karaktär, i syfte att analysera och utveckla Webbplatsen och det utbud som tillhandahålls via Webbplatsen samt för statistiska ändamål.

Bubo förlag AB kommer inte, med nedan angivet undantag, att sälja eller på annat sätt överlåta Kunds personuppgifter till tredje man. Bubo förlag AB kan komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag som ingår i samma koncern som Bubo förlag AB samt till samarbetspartners, t.ex. faktureringsföretag i förekommande fall, för att uppfylla sina åtaganden samt för de ändamål som nämnts ovan. Utöver detta kan Bubo förlag AB tvingas att lämna ut personuppgifter enligt lag.

Bubo förlag AB kommer inte att överföra personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES.

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Kund har rätt att kostnadsfritt en (1) gång per kalenderår skriftligen ansöka om information om vilka personuppgifter som behandlas. Kund har även rätt att återkalla sitt samtycke till personuppgiftsbehandlingen för direkt marknadsföring samt begära rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter.

Genom att acceptera Avtalsvillkoren lämnar Kund sitt samtycke till ovanstående personuppgiftsbehandling.

Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas av webbläsaren och lagras på användaren dator. Cookien innehåller information om besök och används av tekniska skäl för att förbättra Webbplatsen.

Bubo förlag AB använder cookies för att ge besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatsen. Till exempel kan en cookie komma ihåg vilken butik som valts för att se lagerstatus i eller vilka varor Kund lagt i varukorgen. En del cookies används för att samla opersonlig, aggregerad statistik om Webbplatsen i syfte att optimera användarvänligheten.

Genom att besöka och navigera på Webbplatsen lämnar Kund samtycke till hanteringen av cookies. Om Kund inte vill ha några cookies kan Kund välja att inte acceptera cookies i datorns webbläsare, men det innebär en begränsning av tillgång till sidor och funktioner.

För ytterligare information se Post- och telestyrelsens webbplats.

Ändring av Avtalsvillkoren

Dessa villkor gäller tills vidare men Avtalsvillkoren kan ändras av Bubo förlag AB. Efter att Kund gjort sin beställning har dock inte Bubo förlag AB rätt att ändra sina villkor för aktuell beställning.

Tvist

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp hos Bubo förlag AB. Tvister ska avgöras i och av svensk allmän domstol. Konsumenter kan även få tvister med anledning av Avtalsvillkoren prövade av ARN , vars rekommendationer Bubo förlag AB följer. Beslut från ARN är en rekommendation och är inte tvingande. För mer information se www.arn.se.